Revitalizace Libušského potoka v Lipinách – odpadové potrubí

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební práce při zhotovení odpadního potrubí DN 400 vedeného z budoucího požeráku vodní nádrže do stávající šachty dešťové kanalizace. Zhotovení odpadového potrubí bude prováděno z části bezvýkopovou technologií a z části otevřeným výkopem.
Součástí stavebních prací je také čerpání vody z nádrží, odstranění pařezů, jejich likvidace a zásyp jam po pařezech. Práce zahrnují také bourání dvou vodohospodářských objektů v nádrži s naložením a odvozem suti na skládku.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (projektová dokumentace), v příloze č. 3 (položkový rozpočet) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 27.10.2017, 10.00 hod.

-->