Dodávka nářadí pro Lesy hl. m. Prahy

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu jsou dodávky nářadí, které budou prováděny na základě položkového rozpočtu a dle aktuálních potřeb kupujícího.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 2.2.2018, 10.00 hod.

-->