Lítožnice: skrývka ornice v místě budoucích tůní pro archeologické práce

Předmětem veřejné zakázky je skrývka pro vytvoření tůní a litorálu na rybníce Lítožnice. Místem plnění zakázky je Dubeč – rybník Lítožnice.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (výkaz výměr), v příloze č. 3 (návrh smlouvy), v příloze č. 4 (situace) a v příloze č. 5 (výkres tůní).

Lhůta pro podání nabídek je do 7.6.2018, 10.00 hod.

-->