Dodávka kamene rohovec, výrobek lomový kámen netříděný pro Lesy hl. m. Prahy

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na dodávku kamene rohovec.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 28.3.2019, 10.00 hod.

-->