Nákup chemických přípravků na ochranu rostlin

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je nákup chemických přípravků na ochranu rostlin.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy)

Lhůta pro podání nabídek je do 25.4.2019, 10.00 hod.

Lhůta pro podání nabídek je prodloužena do 29.4.2019, 10.00 hod.

-->