Provádění čištění, údržby a oprav kanalizací a propustků na plochách parků celopražského významu

Předmětem plnění veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení je pravidelná údržba, čištění a opravy kanalizací a propustků na plochách parků celopražského významu.

Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Veřejná zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele https://nen.nipez.cz/pravidelná údržba, čištění a opravy kanalizací

Lhůta pro podání nabídek je do 12.6.2019, 10.00 hod., elektronicky prostřednictvím NEN

-->