Oprava cesty u Milíčovského rybníka

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební práce v rámci opravy komunikace u Milíčovské rybníka.
Místo plnění zakázky: Praha, k.ú. Háje.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (výkaz výměr-položkový rozpočet), v příloze č. 3 (návrh smlouvy) a v příloze č. 4 (projektová dokumentace).

Lhůta pro podání nabídek je do 21.6.2019, 10.00 hod.

-->