Přeložka kabelů podél koryta Rokytky, S – 142388

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební, bourací, zemní a montážní práce na přeložce trasy stávajících OPTO a 22 kV kabelů vedených podél koryta Rokytky.
Místem plnění veřejné zakázky je Praha 9 – Kyje, ul. Hodějovská a Broumarská.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1a-b (čestná prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet), v příloze č. 3 (projektová dokumentace),v příloze č. 4 (návrh smlouvy) a příloze č. 5 (krycí list).

Lhůta pro podání nabídek je do 13.8.2019 do 10:00 hod.

-->