Rizikové kácení dřevin v areálu Olšanských hřbitovů

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je rizikové kácení dřevin.
Místem plnění: Olšanské hřbitovy – Praha 3

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet), v příloze č. 3 (mapový podklad) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 15.7.2019, 11.00 hod.

-->