Vytvoření biotopových tůní na Rokytce

Rozhodnutí o výběruPředmětem veřejné zakázky malého rozsahu jsou zemní práce v rámci krajinářských úprav potoka Rokytky dle přiloženého výkazu výměr. Práce budou zahrnovat výstavbu biotopových tůní, vytvoření zemních valů, hrázek a průlehu, úpravu pláně a svahování přilehlého terénu, založení trávníku, zhotovení zimoviště, broukoviště a hmyzích hotelů. Součástí bude také geodetické zaměření a dokumentace skutečného provedení díla. Projektová dokumentace stavby “Krajinářské úpravy soutoku Rokytky a Říčanského potoka, část SO 05 Tůně” tvoří přílohu č. 3 této výzvy. Práce budou probíhat v koordinaci s archeology. Archeologické práce jsou zajištěny investorem. Je nutné počítat s možným pozastavením prací při archeologických nálezech.

Místem plnění veřejné zakázky je Praha, rozhraní katastrálních území Běchovic a Kolodějí,
dotčené pozemky k.ú. Běchovice – 1453, 1451 a k.ú. Koloděje – 696/3.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě a jejich přílohách.

Lhůta pro podání nabídek je do 15.8.2019 do 11:00 hod.

-->