Zesílení stávající stropní konstrukce objektu hájovny Běchovice

Předmětem zakázky jsou stavební práce spočívající ve zvýšení únosnosti stropní konstrukce nad 1.NP objektu hájovny v Běchovicích, v rozsahu smlouvy o dílo (dále jen “smlouva”) a jejich příloh.

Místem plnění je Areál hájovny lesů hl. města Prahy:
Českobrodská č.p. 211, parc. č. 748, k.ú. Praha-Běchovice.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky jsou uvedeny ve výzvě k podání nabídky a jejich přílohách.

Prohlídka místa plnění:
Zadavatel bude konat prohlídku místa plnění a to v termínu: 24.1.2020
Sraz účastníků prohlídky místa plnění je v 10:00 hod. na místě stavby:
Českobrodská č.p. 211, Praha-Běchovice

Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 29.1.2020 do 10:00 hod.

-->