Lítožnice – dokončovací práce na hrázi včetně realizace patního drénu

Předmětem zakázky malého rozsahu jsou stavební a zemní práce práce spočívající v dokončení kamenné rovnaniny hráze včetně modelace a svahování hráze, zhotovení vývaru bezpečnostního přelivu dle požadavků zadavatele, v rozsahu rámcové kupní dohody (dále jen “smlouva”) a jejích příloh.

Místem plnění veřejné zakázky je Rybník Lítožnice, k.ú. Praha – Dubeč, MČ Praha 15

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky jsou uvedeny ve výzvě k podání nabídky a jejich přílohách.

Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 1.4.2020 do 10:00 hod.

-->