Instalatérské, topenářské a plynařské práce se zajištěním servisu a oprav

Předmětem zakázky jsou služby spočívající v provádění instalatérských, topenářských a plynařských prací včetně zajištění servisu stávajících instalací. Především se jedná o opravy plynovodů, vodovodů, potrubí a kanalizace, zajištění a připojení spotřebičů a sanitárního vybavení, řešení poruch a havárií dle objednávek objednatele, v rozsahu rámcové dohody o provedení služby (dále jen “smlouva”) a jejích příloh.
Rámcová dohoda bude uzavřena s jedním účastníkem
Místem plnění veřejné zakázky je území hl. m. Prahy, objekty ve správě objednatele.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky jsou uvedeny ve výzvě k podání nabídky a jejich přílohách.

Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 30.4.2020 do 10:00 hod.

V souvislosti s uveřejněním Vysvětlení výzvy č.2 prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek do 6.5.2020 do 10:00 hod.

-->