Archiv kategorie ‘Archiv veřejných zakázek’

Dodávky betonu pro rok 2020

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky betonu dle požadavků zadavatele a v rozsahu rámcové kupní dohody (dále jen “smlouva”) a jejích příloh.

Místem plnění jsou provozovny prodávajícího na území hl. města Prahy.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky jsou uvedeny ve výzvě k podání nabídky a jejich přílohách.

Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 15.1.2020 do 10:00 hod.

Servis a opravy osobních a užitkových vozidel

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je zajištění komplexních servisních oprav a údržby osobních a užitkových vozidel pro Lesy hl. m. Prahy, a to včetně dodávky náhradních dílů, pravidelných servisních prohlídek, měření emisí a technických prohlídek, v rozsahu výzvy a jejích příloh.

Místem plnění veřejné zakázky je provozovna (servis) dodavatele na území hlavního města Prahy.

Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 20.12.2019 do 8:30 hod.

Servis tiskáren

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby spočívající v převzetí servisní odpovědnosti za stávající zařízení tiskáren v majetku zadavatele.
Blíže specifikováno ve výzvě a jejich přílohách.

Místo plnění zakázky:
Lesy hl. m. Prahy, Práčská 1885, 106 00 Praha 10 – Záběhlice

Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 19.12.2019 do 10:00 hod.

Pěstební činnosti pro Lesy hl. m. Prahy

Předmětem zakázky jsou služby spočívající v průběžném provádění odborné pěstební činnosti, včetně souvisejících prací.

Místo plnění zakázky:
Lesní porosty na území hlavního města Prahy a vybrané plochy zeleně ve správě organizace Lesy hl. m. Prahy, především historické zahrady a parky v intravilánu města (např. Královská Obora – Stromovka, komplex zahrad vrchu Petřína, zahrada Kinských, Letenské sady, park na Vrchu Vítkov, Hradčanské nám., Obora Hvězda).

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě a jejich přílohách.

Lhůta pro podání nabídek je do 4.12.2019 do 10.00 hod.

Zajištění celoročního provozu dětských hřišť na Petříně

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu jsou služby poskytované v rámci ročního provozu a správy objektů 2 dětských hřišť v Seminářské zahradě a Zahradě Kinských na Petříně. Na každém z dětských hřišť je požadována přítomnost 1 pracovníka po celou otevírací dobu. Správa hřišť zahrnuje mimo jiné úklid, dozor nad herními prvky, drobné opravy a zahradnické práce, blíže uvedeno ve výzvě a jích přílohách.

Místem plnění veřejné zakázky je Seminářská zahrada na Petříně, Praha 1 a Zahrada Kinských – Komplex zahrad vrchu Petřína, Praha 5

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky jsou uvedeny ve výzvě a jejich přílohách.

Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 4.12.2019 do 10:00 hod.

Ochranné pomůcky

Předmětem zakázky jsou dodávky osobních ochranných pracovních prostředků specifikovaných ve 4 částech dle přiloženého položkového rozpočtu.

Místem dodání: Práčská 1885, 106 00 Praha 10 – Záběhlice

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě a jejich přílohách.

Lhůta pro podání nabídek je do 27.11.2019 do 10:00 hod.
Lhůta pro podání nabídek je prodloužena do 4.12.2019 do 10.00 hod.

Oprava dvora areálu Lesy hl. m Prahy Práče

Vyzva k podání nabídkyPředmětem zakázky jsou stavební práce spočívající v adaptaci areálových zpevněných ploch a kanalizačních přípojek a obnově vodorovného dopravního značení.Blíže specifikováno ve výzvě a jejich přílohách.

Místem plnění veřejné zakázky je areál Lesy hl. m. Prahy Práče, parc.č. 695, 696/4 a 698/2 v k.ú, Praha-Záběhlice.

Prohlídka místa plnění bude organizována individuálně. V případě zájmu o prohlídku místa plnění kontaktujte ve věci sjednání termínu prohlídky pana Adama Chmelenského, email: chmelensky@lesy-praha.cz, tel.: 608 355 835.

Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 21.11.2019 do 10:00 hod.

Oprava rozvodů vody a kanalizace v objektu strážnice Jiviny

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební práce spočívající v opravě rozvodů vody a kanalizace v objektu zadavatele v rozsahu výzvy a jejích příloh.

Místem plnění veřejné zakázky je Unhošťská 914/58, 161 00 Praha 6 – Ruzyně.

Zadavatel bude konat prohlídku místa plnění, a to v termínu 30.10.2019.
Sraz účastníků prohlídky místa plnění je v 09:00 hod před budovou strážnice na adrese Unhošťská 914/58, 161 00 Praha 6 – Ruzyně.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky jsou uvedeny ve výzvě a jejich přílohách.

Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 6.11.2019 do 10:00 hod.

Stavební úpravy záchranné stanice – karanténa

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je dodat objednateli stavbu “Stavební úpravy záchranné stanice v Jinonicích” a SO 02 – Plynovod stavby “Stavební úpravy strážnice v Jinonicích” dle schválené DSP. Jedná se o stavební úpravy dokončené stavby záchranné stanice pro lesní zvěř (karantény) na pozemku parc.č. 1209/8 v obci Praha, k.ú. Jinonice a připojení stávajícího areálu objektu strážnice Jinonice na veřejný STL plynovod na pozemku parc.č. 1499/10 v obci Praha, k.ú. Jinonice.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení 1a+1b), v příloze č. 2 (výkaz výměr-položkový rozpočet), v příloze č. 3 (projektová dokumentace,stavební povolení) v příloze č. 4 (návrh smlouvy) a v příloze č. 5 (krycí list).

Lhůta pro podání nabídek byla prodloužena a končí 11.11.2019 v 10.00 hodin

Realizace vrtaných studní – Bohnice, Hloubětín, Kunratice, Slivenec, Chuchle

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební práce spočívající v kompletní realizaci vrtaných studní, včetně manipulačnícíh šachet a vystrojení, napojení studní na IS, kolaudace funkčních studní jako zdroje vody, včetně projednání povolení realizací studní na dotčených úřadech a institucích, dle specifikací uvedených v přiložených hydrogeologických posudcích a projektech a v rozsahu výzvy a jejich příloh.

Místem plnění veřejné zakázky je území hl. m. Prahy.
Jednotlivé vrty se budou realizovat na níže uvedených parcelách:
Hájovna Čimice (Bohnice) parc.č. 606/2, k.ú. Praha-Bohnice
Truhlárna Hloubětín parc.č.. 1365/11, k.ú. Praha-Hloubětín
Hájovna Kunratice parc.č. 835, k.ú. Praha-Kunratice
Kompostárna Slivenec parc.č. 1783/21, k.ú. Praha-Slivenec
Zookoutek Chuchle parc.č. 173/1, k.ú. Praha-Malá Chuchle

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě a jejich přílohách.

Zadavatel tímto oznamuje uveřejnění Vysvětlení či doplnění výzvy č.2 včetně přílohy.
Lhůta pro podání nabídek je prodloužena do 4.11.2019 do 10:00 hod.

-->