Dodávky betonu pro rok 2020

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky betonu dle požadavků zadavatele a v rozsahu rámcové kupní dohody (dále jen “smlouva”) a jejích příloh.

Místem plnění jsou provozovny prodávajícího na území hl. města Prahy.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky jsou uvedeny ve výzvě k podání nabídky a jejich přílohách.

Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 15.1.2020 do 10:00 hod.

Pěstební činnosti pro Lesy hl. m. Prahy

Předmětem zakázky jsou služby spočívající v průběžném provádění odborné pěstební činnosti, včetně souvisejících prací.

Místo plnění zakázky:
Lesní porosty na území hlavního města Prahy a vybrané plochy zeleně ve správě organizace Lesy hl. m. Prahy, především historické zahrady a parky v intravilánu města (např. Královská Obora – Stromovka, komplex zahrad vrchu Petřína, zahrada Kinských, Letenské sady, park na Vrchu Vítkov, Hradčanské nám., Obora Hvězda).

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě a jejich přílohách.

Lhůta pro podání nabídek je do 20.12.2019 do 10.00 hod.

Servis a opravy osobních a užitkových vozidel

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je zajištění komplexních servisních oprav a údržby osobních a užitkových vozidel pro Lesy hl. m. Prahy, a to včetně dodávky náhradních dílů, pravidelných servisních prohlídek, měření emisí a technických prohlídek, v rozsahu výzvy a jejích příloh.

Místem plnění veřejné zakázky je provozovna (servis) dodavatele na území hlavního města Prahy.

Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 20.12.2019 do 8:30 hod.

-->