Ve dnech 8. – 9. 4. 2015 proběhne v koordinaci s blokovým čištěním komunikace kácení celkem 5 starých platanů v uličních stromořadích lemujících právě rekonstruovaný park na Karlínském náměstí, a to v jeho zadní části u kostela sv. Cyrila a Metoděje.

Jedná se o dva stromy v ulici Peckova a tři stromy v ulici Kollárova (viz plánek). Stromy jsou součástí stromořadí celopražského významu, která spadají do péče odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy.

Plán kácení ve stromořadí

Všechny staré platany v obou těchto uličních stromořadích jsou průběžně sledovány a v případě potřeby pravidelně arboristicky ošetřovány. U několika z nich jsou v korunách instalovány bezpečnostní vazby.

Vzhledem k tomu, že se zdravotní stav a vitalita některých stromů v posledních letech zhoršuje, oslovili jsme znalce specializované na arboristiku a hodnocení stavu stromů Ing. Marka Žďárského a Ing. Pavla Wágnera z firmy Arbonet s.r.o. Na základě místního šetření, které proběhlo v létě 2013, bylo v dané lokalitě z celkového počtu 24 stromů vytipováno dle aktuálního stavu celkem 7 stromů pro podrobnější hodnocení – a to 3 stromy v ulici Kollárova a 4 stromy v ulici Peckova.

U těchto vybraných stromů bylo provedeno odborné vizuální hodnocení, doplněné o přístrojové hodnocení dřeva kmene stromu akustickým tomografem. Tato metoda je založena na měření rychlosti průchodu zvukové vlny dřevními vlákny a s její pomocí se určují oblasti nekonzistentnosti dřeva. Výsledek měření je vykreslen v barevném obrazu vnitřku kmene tzv. tomogramu. Podrobná metodika hodnocení stromů je uvedena v jednotlivých posudcích.

Z výsledků znaleckých posudků vyplynula z provozně bezpečnostních důvodů nutnost pokácet všechny 3 posuzované stromy v ulici Kollárova a 2 ze 4 posuzovaných stromů v ulici Peckova.

Na základě znaleckých posudků byla následně podána žádost o kácení dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, příslušnému orgánu ochrany přírody – tj. OŽP ÚMČ Prahy 8. Zároveň byla podána žádost o vydání závazného stanoviska dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, na odbor památkové péče MHMP.

 

Kácení 2 platanů v ulici Peckova bylo povoleno pravomocným rozhodnutím odboru životního prostředí ÚMČ Prahy 8 č. j. MCP8 113918/2014 SZMCP8 052963/2014/4, které nabylo právní moci dne 17. 9. 2014.

Kácení 3 platanů v ulici Kollárova bylo povoleno pravomocným rozhodnutím odboru životního prostředí ÚMČ Prahy 8 č. j. MCP8 130770/2014 SZMCP8 049171/2014/6, které nabylo právní moci dne 25. 10. 2014.

 

Vzhledem k tomu, že práce spojené s kácením takto vzrostlých stromů v prostoru uličního stromořadí vyžadují z hlediska zajištění bezpečnosti provozu poměrně nákladná dopravní opatření spojená s vyparkováním vozidel, je celá akce koordinována s Technickou správou komunikací a pravidelným blokovým čištěním komunikací v dané oblasti. Blokové čištění komunikací se zahajuje po skončení zimního režimu, tj. po 31. 3. Tento postup přinese jak úsporu finančních prostředků, tak snížení dopadu dopravních omezení pro řidiče.

Pozdější jarní termín byl pro kácení zvolen i z toho důvodu, že před několika lety bylo v této lokalitě jednou zaznamenáno hnízdění netopýrů ve stromových dutinách a byla zde teoretická možnost rizika zásahu do zimní kolonie těchto zvláště chráněných živočichů.

Realizace uložené náhradní výsadby v obou stromořadích je naplánována na podzim letošního roku a proběhne spolu s dosadbou dalších prázdných stromových míst ve stromořadích celopražského významu na území Karlína (tj. např. Sokolovská a Pernerova).

Investorem akce je hlavní město Praha, odbor ochrany prostředí MHMP, zastoupené Lesy hl. m. Prahy.

Práce budou zahájeny vždy nejpozději v 8 hodin ráno.

Z důvodu provádění prací bude dočasně omezen provoz v dotčených úsecích komunikace, včetně volného pohybu chodců. Dbejte prosím zvýšené opatrnosti a respektujte bezpečnostní opatření a pokyny našich zaměstnanců!

Děkujeme vám za pochopení.

 

Přílohy:

22709 Kollárova: posudek a fotodokumentace22713 Kollárova: posudek a fotodokumentace22717 Kollárova: posudek a fotodokumentace

22725 Peckova: posudek a fotodokumentace

22729 Peckova: posudek a fotodokumentace

Kollárova: rozhodnutí odboru památkové péče MHMP

Kollárova: rozhodnutí odboru životního prostředí P8

Peckova: rozhodnutí odboru památkové péče MHMP

Peckova: rozhodnutí odboru životního prostředí P8