V březnu letošního roku proběhne přípravná fáze obnovy ve stromořadích celopražského významu na území Prahy 2, 3 a 10. Investorem všech akcí je hlavní město Praha, odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy, zastoupené Lesy hl. m. Prahy. Odbor ochrany prostředí je zároveň zadavatelem všech uvedených projektových dokumentací.

Během prováděných prací bude dočasně omezen provoz v dotčených úsecích komunikace, a to včetně volného pohybu chodců. Prosíme, abyste dbali zvýšené opatrnosti a respektovali bezpečnostní opatření a pokyny našich zaměstnanců. Děkujeme za pochopení.

Podrobné informace o jednotlivých obnovních akcích v pražských stromořadích najdete níže.

 

1. Stromořadí Korunní, v úseku U Vodárny – Jičínská

V koordinaci s Dopravním podnikem hl. m. Prahy se zde v březnu pokácí celkem 17 stromů, 15 z nich na severní straně ulice (území městské části Praha 3), 2 na straně jižní (území městské části Praha 10).

Vybrané stromy doporučil k pokácení dendrologický průzkum a hodnocení z července a srpna 2015. Stanovisko zohledňovalo silně zhoršený zdravotní stav stromů, radikální ústup jejich vitality, neperspektivní potenciál a zhoršenou provozní bezpečnost.

Jako správci stromořadí jsme podali žádost o kácení vybraných stromů dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, příslušným orgánům ochrany přírody, tedy Úřadu městské části Praha 3 a Úřadu městské části Praha 10. Pravomocným rozhodnutím kácení povolilo oddělení životního prostředí odboru dopravy Úřadu městské části Praha 3 (S UMCP3 009131/2016 č. j. UMCP3 022604/2016 ze dne 29. 2. 2016) a odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje Úřadu městské části Praha 10 (R16/P10-011766/2016 ze dne 24. 2. 2016).

Náhradní výsadby a spolu s nimi i dosadby dalších prázdných stromových míst jsou plánovány na první polovinu tohoto roku a proběhnou podle projektové dokumentace Ing. Kateřiny Dvořákové, DiS. (Revize dosadeb v ulici Korunní, 09/2015). Projekt počítá s vysazením 22 nových akátů, a to v kultivaru Robinia pseudoacacia ´Monophylla´, který byl již dříve ve stromořadí vysazován. Zároveň z ulice postupně zmizí kovové ochrany kmenů, které už neslouží danému účelu.

 

2. Dosadby jednotlivých míst – stromořadí Moskevská a Ruská, Šrobárova, Milešovská, Slavíkova, Francouzská

Část přípravných prací, tedy kácení v ulicích Ruská (10 stromů) a Šrobárova (1 strom), proběhla již začátkem tohoto roku, v březnu pak budou přípravné práce dokončeny kácením ve stromořadí Milešovská (2 stromy) a Slavíkova (8 stromů).

Jednotlivé stromy pro kácení byly opět určeny na základě jejich silně zhoršeného zdravotního stavu, radikálního ústupu vitality, neperspektivního potenciálu a zhoršené provozní bezpečnosti. Ve vůbec nejhorším stavu jsou vzrostlé lípy v ulicích Milešovská a Slavíkova, které již v minulosti musely být několikrát výrazně arboristicky ošetřeny.

Jako správci stromořadí jsme podali žádost o kácení vybraných stromů dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, příslušným orgánům ochrany přírody, tedy Úřadu městské části Praha 3 a Úřadu městské části Praha 2. Pravomocným rozhodnutím kácení povolilo oddělení životního prostředí odboru dopravy Úřadu městské části Praha 3 (S UMCP3 095452/2015 č. j. UMCP3 001502/2016 ze dne 6. 1. 2016) a odbor životního prostředí Úřadu městské části Praha 2 (Sp-MCP2/106169/2015MCP2/010823/2016/OZP-OOZP/Hau ze dne 10. 2. 2016).

Uložená náhradní výsadba a dosadba dalších prázdných stromových míst se uskuteční v první polovině tohoto roku podle projektové dokumentace Ing. Lukáše Wesselského (Návrh dosadeb do stromořadí Praha 2, 3 a 10, 09/2015). V ulicích přibude celkem 32 stromů:

  • v ulici Moskevská (úsek Vršovická–Kavkazská) 2 platany (Platanus x acerifolia ´Pyramidalis´),
  • v ulici Ruská 11 lip (Tilia cordata ´Greenspire´),
  • v ulici Šrobárova 3 platany (Platanus x acerifolia ´Pyramidalis´),
  • v ulici Milešovská (úsek Přemyslovská–Lucemburská) 3 lípy (Tilia tomentosa),
  • v ulici Slavíkova 3 lípy (Tilia europaea ´Pallida´) a 7 akátů (Robinia pseudoacacia ´Monophylla´),
  • v ulici Francouzská 3 jerlíny (Sophora japonica).

 

3. Obnova stromořadí Chorvatská

V březnu započne druhá etapa postupné obnovy tohoto stromořadí. Pokácí se celkem 10 stromů, převážně lip. Jde o stromy ve velmi špatném zdravotním stavu a se zhoršenou provozní bezpečností, které postrádají dlouhodobou perspektivu.

Jednotlivé stromy určil ke kácení dendrologický průzkum a hodnocení v druhé polovině roku 2015.

Jako správci stromořadí jsme podali žádost o kácení vybraných stromů dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, příslušnému orgánu ochrany přírody, tedy Úřadu městské části Praha 10. Kácení povolil pravomocným rozhodnutím jeho odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje (R18/P10-014293/2016 ze dne 7. 3. 2016).

Vzhledem k tomu, že stávající výsadby lip v ulici velice špatně prosperují, lípu postupně nahradí taxon, který zde byl již v minulosti vysazen, a to jerlín japonský (Sophora japonica). Větší vzrůstnosti tohoto stromu bude přizpůsoben i větší výsadbový spon. Pouze v úseku Korunní–Dykova, kde jsou stromy v blízkosti budov, zůstane zachována výsadba lip (Tilia cordata ´Greenspire´).

Výsadby jsou plánovány na první polovinu tohoto roku a proběhnou podle projektové dokumentace Ing. Štěpánky Šmídové (Obnova stromořadí v Chorvatské ulici, 10/2015). Vysazeno bude celkem 14 stromů.