V první polovině roku 2017 budou provedeny dosadby do uličních stromořadí celopražského významu na území Prahy 8 – Karlína. Celkem 19 provozně problematických stromů vytipovaných na základě dendrologického průzkumu bude nahrazeno novými dřevinami, které zaplní rovněž stávající prázdná stromová místa. Nově zde bude vysazeno dohromady 33 stromů. Zmlazování a dosadby budou probíhat v ulicích Sokolovská, Křižíkova, Pernerova, Kollárova a Peckova.

Z důvodu provádění prací jsme nuceni dočasně omezit provoz a volný pohyb chodců v dotčených úsecích jednotlivých komunikací. Dbejte proto zvýšené opatrnosti. Prosíme Vás rovněž o respektování bezpečnostních opatření a pokynů našich pracovníků.

Děkujeme za pochopení.

Součástí realizace obnovy jednotlivých stromořadí je odstranění celkem 19 vytipovaných dřevin. Jednotlivé stromy pro kácení byly zvoleny na základě dendrologického průzkumu a hodnocení, které proběhlo v rámci přípravy projektu v září 2015. Aktuální kondici navržených stromů jsme ještě ověřili v průběhu vegetační sezony 2016. Doporučení ke kácení u vybraných stromů bylo podáno na základě jejich špatného zdravotního stavu a snížené vitality, což v důsledku znamená ohrožení provozní bezpečnosti.
Všechny pokácené stromy samozřejmě budou nahrazeny novou výsadbou a osázena budou i stávající prázdná stromová místa. Nově vysazených stromů tedy bude celkem 33 kusů. Aby vysazené dřeviny mohly lépe odolávat ztíženým podmínkám městského prostředí, je zvolena výsadbová velikost stromů 16 – 18 cm (tj. obvod kmínku měřený v 1 m od země) a samozřejmostí je také zajištění pětileté povýsadbové péče.
Koordinátorem obnovy uličních stromořadí v Praze – Karlíně je naše středisko Městská zeleň, které také provádí kácení vybraných dřevin. Realizátor výsadeb a povýsadbové péče vzejde z výběrového řízení na veřejnou zakázku, které připravujeme. Zadavatelem projektu a jeho investorem je odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy. Autorem projektové dokumentace je zahradní architekt Ing. Maxim Turba.
Kácení v jednotlivých lokalitách povolil svým pravomocným rozhodnutím odbor životního prostředí ÚMČ Prahy 8 a svým závazným stanoviskem jej podpořil odbor památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy. Nedílnou součástí vydaných rozhodnutí je i uložená náhradní výsadba pro jednotlivé lokality.

 

Stromořadí Sokolovská v úseku Šaldova – Karlínské náměstí:

V ulici Sokolovská pokácíme 2 akáty a v souladu s projektovou dokumentací zde poté bude vysazeno 5 nových stromů. Vzhledem k tomu, že stávající mladá akátová výsadba v dané lokalitě příliš neprosperuje, bylo po dohodě s památkáři rozhodnuto o změně vysazovaného taxonu a stávající akáty postupně nahradí jilmy.
Pro výsadby v ulici Sokolovská byl zvolen odolný úzkokorunný kultivar jilmu Ulmus hollandica ´Lobel´, který bude zároveň svým habitem lépe odpovídat prostorovým nárokům dané lokality (kolize s tělesem tramvaje, potřeba redukce od budov atd.). Zároveň z ulice postupně odstraníme nefunkční kovové ochrany kmene a nahradíme je jiným typem.
Dále na Karlínském náměstí vyměníme první sakuru ve stromořadí. Za pokácený strom bude vysazena opět 1 třešeň pilovitá čili sakura Prunus serrulata ´Kanzan´.

Pozn. k mapkám – červený křížek vždy značí kácení, žluté kolečko značí výsadbu.

kácení a výsadby Sokolovská - úsek Šaldova - Thámova

Kácení a výsadby Sokolovská – úsek Šaldova – Thámova.

kácení a výsadby Sokolovská - úsek Thámova - Karlínské náměstí

Kácení a výsadby Sokolovská – úsek Thámova – Karlínské náměstí.

kácení a výsadby Sokolovská - Karlínské náměstí

Kácení a výsadby Sokolovská – Karlínské náměstí.

Stromořadí Křižíkova v úseku Thámova – Lyčkovo náměstí:

V ulici Křižíkova pokácíme celkem 10 stromů různých druhů (akát, javor mléč, javor klen) a vysazeno zde bude 12 stromů nových. V souladu se stávající dobře prosperující mladou výsadbou bude opět vysazen dřezovec v beztrnném kultivaru, tj. Gleditsia triacanthos var. Inermis ´Skyline´.

kácení a výsadby Křižíkova - úsek Thámova - Šaldova

Kácení a výsadby Křižíkova – úsek Thámova – Šaldova.

kácení a výsadby Křižíkova - úsek Šaldova - Lyčkovo náměstí

Kácení a výsadby Křižíkova – úsek Šaldova – Lyčkovo náměstí.

Stromořadí Pernerova v úseku Vítkova – Šaldova:

V tomto stromořadí vyměníme celkem 6 mladých stromů jerlínu, které zde jinak velmi dobře prosperují. Pro novou výsadbu byl tentokrát zvolen kultivar s užší korunou, v ulici tedy bude dosazeno celkem 9 kusů jerlínu Sophora japonica ´Princeton Upright´.

kácení a výsadby Pernerova - úsek Vítkova - Peckova

Kácení a výsadby Pernerova – úsek Vítkova – Peckova.

kácení a výsadby Pernerova - úsek Kollárova - Thámova

Kácení a výsadby Pernerova – úsek Kollárova – Thámova.

kácení a výsadby Pernerova - úsek Thámova - Šaldova

Kácení a výsadby Pernerova – úsek Thámova – Šaldova.

Stromořadí Peckova a Kollárova:

Doplnění platanové aleje po obvodu náměstí bylo z hlediska projednávání se správci inženýrských sítí nejsložitější ze všech lokalit. Nakonec se podařilo nahradit všechny stromy pokácené v roce 2015 a vytvořit ještě jedno výsadbové místo navíc. Vysázeno zde tedy bude 6 kusů platanů Platanus x acerifolia WILLD. Pro tuto lokalitu byla zvolena větší výsadbová velikost výpěstků 18 – 20 cm.

kácení a výsadby Peckova a Kollárova

Kácení a výsadby Peckova a Kollárova.