V příštím týdnu proběhnou práce na obnově starého ořechového sadu, který je součástí zahrady Kinských na Petříně. Arboristé Lesů hl. m. Prahy odstraní přestárlé stromy a náletové dřeviny, které nepatří do kompozice této části parku.

Jarní pěstební opatření umožní během podzimu tohoto roku provést rozsáhlé výsadby nových stromů, keřů a trvalek dle projektu revitalizace této části Petřína. Projekt revitalizace ořechového sadu v zahradě Kinských zpracovala Ing. arch. Magdalena Dandová.

Investorem projektu je odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy, realizuje jej naše organizace.

Po dobu probíhajících prací jsme nuceni omezit pohyb osob v místě zásahů. Dbejte proto zvýšené opatrnosti. Prosíme vás rovněž o respektování bezpečnostních opatření a pokynů našich zaměstnanců.

Děkujeme.